Article archive

18/05/2008 20:01

Katër Bazat nga Sheikh ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Wahab

  Katër Bazat nga Sheikh ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Wahab Me Emrin e Allahut i Gjithëmëshirëshmi, Mëshirëdhuruesi.   Lus Allahun, Dhuruesin më të begatë, Zotin e arshit madhështor, të të marrë si wali në këtë botë dhe në ahiret dhe të të bekojë kudo që të jesh. Të të bëjë nga ata që...
18/05/2008 13:20

Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij .

  Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij . Vëlla i dashur muslimanë, Pejgamberi i All-llahut Subhanehu ve Te'ala, përmallohet për ty, kurse faktikisht ti edhe atë ditë kur cenohet nderi i Pejgamberit të All-llahut Subhanehu ve Te'ala, ti nuk brengosesh dhe dy fjalë për Pejgamberin ske...
18/05/2008 13:13

Imam Buhariu & Imam Muslimi

Imam Buhariu & Imam Muslimi Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm All-llahut subhanehu ue teala, Dhuruesit të gjitha të mirave, paqa dhe mëshira e Tij qoftë mbi të Dërguarin e Tij, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e pasojnë në mënyrën më të mirë. Prej begative më të mëdha...
18/05/2008 13:03

Vlera e Sahabëve, All-llahu qoftë i Kënaqur me ta!

  Vlera e Sahabëve, All-llahu qoftë i Kënaqur me ta! Elhamdulilah, të gjitha falënderimet janë vetëm për All-llahun [subhanehu ve teala] ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin tonë, pas të cilit nuk ka tjetër të dërguar, [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]. Gjëja e parë pas...
18/05/2008 13:02

Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij .

Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij . Vëlla i dashur muslimanë, Pejgamberi i All-llahut Subhanehu ve Te'ala, përmallohet për ty, kurse faktikisht ti edhe atë ditë kur cenohet nderi i Pejgamberit të All-llahut Subhanehu ve Te'ala, ti nuk brengosesh dhe dy fjalë për Pejgamberin ske guxim...
18/05/2008 12:51

Mbi fikhun e agjërimit

  Mbi fikhun e agjërimit     “Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani. Kurani është udhërrëfyes për mbarë njerëzimin, sqarues i të drejtës nga e kota, Furkan, dritë, parim që nëpërmjet të cilit dallohet e vërteta nga  gënjeshtra. Kush do që prezanton (mëson, din, për)...
18/05/2008 12:46

Pasqyrë e përgjithshme rreth shkencës së Fikhut

Pasqyrë e përgjithshme rreth shkencës së Fikhut       . Përkufizimi i Fikhut Në kuptimin gjuhësor "فقه" "Fikh” do të thotë - " فهم" “njohje”, ”kuptim”. Me këtë domethënie është përdorur edhe në ajetin ku Musai alejhi selam i bën lutje Allahut të Lartësuar:...
18/05/2008 12:41

Disa çështje të martesës

Disa çështje të martesës ...
18/05/2008 12:37

Disa rregulla të ditës së xhuma

  Disa rregulla të ditës së xhuma     1. Leximi i sures Sexhdeh dhe Insan në namazin (farzin) e sabahut të ditës së xhuma. Transmetohet nga Ebu Hurejra se ka thënë: “I Dërguari i Allahut në sabahun e ditës së xhuma lexonte suret  Sexhde dhe Insan” (Transmeton...
18/05/2008 08:43

Disa dobi nga hadithi i Ebi Dherrit

   عن أبي ذَرٍّ عن النبي صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عن اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قال: يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا، يا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلا من هَدَيْتُهُ فاستهدوني أَهْدِكُمْ، يا عِبَادِي...

Search site