Article archive

21/05/2008 00:03

Zekati - adhurim, pasterti apo falënderim?

  Zekati - adhurim, pasterti apo falënderim?   Zekati, një term sa drithërues po aq edhe mbresëlënës. Drithërues për njerëzit me zemra të sëmura, të cilët...
20/05/2008 23:59

Ata qe duhet ta pranojnë zekatin

  Ata qe duhet ta pranojnë zekatin   Kur'ani i Shenjtë i ka klasifikuar ata që duhet ta pranojnë zeqatin në mënyrën që vijon: 1. Muslimanët e...
20/05/2008 23:54

Zekati shtyllë e islamit

  Zekati shtyllë e islamit   Shkruar nga Fexhrie Kaçiu e martë . 31 tetor 2006 Zekati nuk është thjesht një detyrim fetar, ai...
20/05/2008 23:49

ZEKATI

ZEKATI Definicioni i zekatit Fjala "zekat" do të thotë pastrim. Zekat quhet pjesa e pasurisë të cilën e ka caktuar Sheriati Islam, që ta japë muslimani i pasur nga pasuria që e posedon. Zekati është obligim i çdo muslimani dhe muslimaneje, të cilët e arrijnë vlerën e nisabit. Argumentet mbi...
20/05/2008 11:38

HAXHI SHTYLL E ISLAMIT

HAXHI SHTYLL E ISLAMIT       Falënderimi i takon Allahut Zotit të botërave, ndërsa paqja dhe mëshira e Tij qofshin mbi të dërguarin e Tij Muhamedin [sal-lallahu alejhi ve sel-lem], familjen e tij si dhe shokët e tij.         Vëlla musliman,...
20/05/2008 11:32

Gjërat që nuk e prishin agjërimin

  Gjërat që  nuk e prishin agjërimin   Është e lejuar për agjëruesin, që ka kryer marrëdhënie seksuale, të lahet edhe pas përfundimit të kohës së syfyrit. Nëse një gruaje i ndërpriten menstruacionet para agimit, atëherë ajo mund të agjërojë edhe nëse nuk ka marrë ende gusul, kur koha...
20/05/2008 11:29

Shtatë gjëra që e prishin agjërimin

  Shtatë gjëra që e prishin agjërimin   Kryerja ose konsumimi i ndonjërës nga ato që e prish agjërimin, për shkak të harresës, pakujdesisë ose detyrimit me forcë, nuk e prish agjërimin, sepse Allahu ka thënë: “Allahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij.” Bekare, 286. “Ai që...
20/05/2008 11:27

Mbi fikhun e agjërimit

  Mbi fikhun e agjërimit “Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani. Kurani është udhërrëfyes për mbarë njerëzimin, sqarues i të drejtës nga e kota, Furkan, dritë, parim që nëpërmjet të cilit dallohet e vërteta nga  gënjeshtra. Kush do që prezanton (mëson, din, për) këtë muaj të...
20/05/2008 11:23

Gabime që bëhen në namaz

  Gabime që bëhen në namaz   1. Ngrënia e ushqimit me erë të keqe (hudhra, qepë) para vajtjes në xhami. 2. Vajta në xhami duke ecur shpejt ose duke vrapuar nga frika  se do të ikë namazi pa u falur. 3. Thënia e tekbirit fillestar në ruku (duhet thënë në kijam). 4. Murmuritja e...
20/05/2008 11:21

Përulja në namaz

  Përulja në namaz     Falenderimi i takon Allahut që e bëri namazin shtyllë të fesë. Allahu thotë: “Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet) me durim dhe me namaz! Vërtet, ajo është e madhe (vështirë), por jo edhe për ata që kanë frikë (Zotin). Të cilët janë të bindur se do të takojnë...

Search site