Veprat që të nxjerrin nga feja islame

18/05/2008 20:08

Veprat që të nxjerrin nga feja islame


الحمد لله، والصلاة والسلام على
من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد

Dije o musliman se Allahu xh.sh. i ka obliguar të gjithë robërit e Tij që të hyjnë në islam dhe të kapën për të. Të ruhen prej asaj që e kundershton Atë. E dërgoi Pejgamberin salallahu alejhi ve selem që te thirrë në Islam, dhe Ai vet tha se kush e percjellë atë (Pejgamberin a.s.) është i udhëzuar, dhe kush ja kthen shpinën ka shkuar në humbje.

Kemi shumë ajete që tregojnë dhe tërhqin veretjën nga shkaqet që të nxerrin nga feja, nga të gjitha llojet e shirkut dhe kufrit, poashtu kanë cekur edhe dijetarët (Allahu i mëshiroftë, në kapitullin hukmi për ata që e ndërrojnë fenë, kur dihet se muslimani mund të dalë nga feja apo edhe ta prishë atë dhe të jetë shkak ajo që t'na bëhet hallall pasurija e tij dhe gjaku i tij, dhe të dalë nga feja islame.
- Prej më të rrezikshmëve dhe që më shumë që biejn njerëzit në to janë dhjetë gjëra që e prishin Islamin. Këto i përmblodhi Abdylvehabi dhe shumë të tjerë prej dijetarëve (Allahu i mëshiroftë). Këto duam t'i themi ty shkurtimisht ashtu që të ruhesh ti o vëlla dhe t'i ruash të tjerët prej saj. Allahu na ruaj dhe na shpetoftë prej saj.
Veprat që të nxjerrin nga feja-besimi janë:
1. Ti bësh shirk (rival) Allahut në ibadet, të shoqërosh në adhurim dikend tjetër përveç Allahut subuhanehu ve teala.
Ka thene Allahu xh.sh:


إن الله لا يغفر أن يٌشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

"Eshtë e vërtetë se Allahu nuk falë [mekatin] t'i bëhët Atij shok, e pos këtij [mekati] të tjerat i'a fal atij që deshiron." [En-nisa, 116]
Pastaj:

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
"Sepse ai që i përshkruan Allahut shok , Allahu ia ka ndaluar (ia ka bërë haram) atij xhenetin dhe vendi i tij është zjarri, për mizorët nuk ka ndihmës" [El-Maide 72]

Për shëmbull do ta marrim , ata që i drejtohen me dua të vdekurve, kërkojnë ndihmë prej tyre, presin kurban për ta apo për ndonjë exhin apo për ndonjë vorr.
2. Kush bën ndërmjetsim në mes vetevetës dhe Allahut subuhanehu ve teala, i'u bën dua-lutje atyre, kërkon që të bëjë shefat dhe i'u mbeshtetet atyre, del nga besimi Islam, tezë kjo që janë të njëzëshëm të gjithë dijetarët.
3. Kush nuk i konsideron mushrikët pabesimtarë, apo dyshon në mosbesimin e tyre, apo thotë se janë edhe ata në të vërtetë, del nga besimi i pastër islam.
4. Kush beson se rruga e dikujt tjetër pos të Derguarit salallahu alejhi ve selem është më e përsosur, ose ligji i dikujt tjetër është më i mirë se sa i tij, apo i jep përparësi ligjeve të tagutëve-mitëve para ligjit te Pejgamberit salallahu alejhi ve selem, ai është kafir-jomusliman.
5. Të rrefuzosh diçka që i është zbritur të Dërguarit salallahu alejhi ve selem, po edhe nese e punon ai këtë, është bërë jomusliman. Për këtë na tregon fjala e Allahut subuhanehu ve teala, ku thotë:

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
"Këtë për shkak se ata urrejten atë që e zbriti Allahu, prandaj atyre ua zhduk veprat" [Muhamed, 9]

6. Kush tallet me dicka prej fesë së Derguarit salallahu alejhi veselem, apo me shprblimin e tij apo me denimin e tij, është bërë jomusliman, dhe argumente për këtë është fjala Allahut subhanehu ve teala ku thotë:


قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
"A me Allahun, me librin dhe me të Dërgurin e Tij po talleni?! Mos kërkoni fare ndjese, ju pasi që shpallet se besuat, u bëtë jomuslimanë" [Et-tewbe, 65\66]


7. Sihri (magjia) dhe të gjitha ato që kanë të bëjnë me sihrin (magjinë), është nga veprat që praktikimi i saj të nxjerrë nga feja islame. Argument për këtë është fjala e Allahut subuhanehu ve teal ku thotë:

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر

" E ata të dy nuk i mësonin askujt (magjinë) para se t'i thonin: Ne jemi vetëm sprovë, pra mos u beni të pa fe" [El-bekare, 102]


8. Gjithashtu miqësia me pabesimtart dhe ofrimi i ndimës kundra muslimanëve, për këtë është argument fjala e Allahut aza ve xhele ku thotë:

ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

"E kush prej jush i miqëson ata (qafirat), ai është prej tyre, vërtet, Allahu xheleshanuhu nuk vënë në rrugë të drejtë popullin zullumqarë" [El-maide, 51]


9. Kush bindet se ka mundesi dikush ta korrigjojë sheriatin e Pejgamberit të Zotit, dhe se ka të drejtë të shtojë apo të mangesojë atë (Sheriatin) në atë mënyrë që feja islame nuk bie dakord. Si i tillë, ky njëri (me këto bindje) është debuar nga feja islame, ashtu siç thotë Allahu i Madhëruar:

و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
"Dhe kush kërkon fe tjetër përveç fesë islame, atij kursesi nuk i pranohet dhe ai në botën tjetër është nga të deshpëruarit" [Ali imran, 85]


10. Të distancohesh plotësisht nga feja islame, as nuk e mëson atë e as nuk i vepron dispozitat e saja. Për njerëz të tillë Allahu i Madhërishëm thotë:

ومن أظلم ممن ذٌكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

"E kush është më zullumqar se ai që këshillohet me ajetet e Zotit të vet e pastaj ua kthen shpinën atyre, Ne, me siguri do të hakmirremi kundër kriminelëve" [Es-exhde, 22]


Pa dallim, nëse njëra nga këto pika bëhët; seriozisht apo për shaka madje i shtyrë edhe nga frika, e asgjësojnë përkatësin islame. Përashtohet rati i dhunës të thuhet diç e tillë. Secila nga to që i cekem janë pika të rrezikshme për muslimanin dhe shumica e tyra biejn në mosbesim duke u ndikuar nga pikat e lartëpërmendura. Prandaj, çdo musliman duhet të ketë kujdes nga këto dhe ta ruaj vetën nga humbja e imanit. Ne e lusim Allahun që të mbrojë nga veprat që me to humbim imanin dhe të na mbrojë nga denimi i Xhehennemit dhe t'na largojë nga çdo punë që na shpie për në të.
Në pikën e katër do të shtoja se në të hyn edhe kjo:
Kush vetëbindet se rregullat dhe ligjet që i shipin njerëzit janë më të mire se sa sheriati islam, apo t'i barazpeshojë, apo të thuash se bën të gjykohet me ligjë joislam, po edhe nëse beson se të gjykuarit me sheriatin islam është më mire, apo të thuash se dispozitat islame nuk përshtatën me botën bashkohore (me shekullin XX), nocione këto që secila prej tyre të nxjerr nga feja.
Gjithashtu kësaj pike i përket nëse thuhet se duhet të heqët ligji i Allahut për prerjen e dorës së vjedhësit, apo gurëzimin e amoralistit (zinaqarit), nëse është i martuar, dhe këto ligje i konsideron se janë të pa vlera për kohën.
Të bëhet e lejuar diç që Allahu e ndaloi dhe të ndalohet diç që Allahu e lejoi, bën pjesë në pikën e katërt, psh.: të lejohet amoraliteti, alkooli, kamata,etj.
Dhe lusim Allahun xheleshanuhu që të na ndihmojë dhe të na mëshirojë, dhe t'i udhë zojë të gjithë besimtarët në rrugën e drejtë, sepse Ai është Dëgjues dhe
më i Afërmi!!!
VEL HAMDU LILAHI RABIL ALEMIN!

Përgatiti:
Osman Memeti

Search site