Sira dhe histori nga jeta e dijetarëve

18/05/2008 13:20

Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij .

  Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij . Vëlla i dashur muslimanë, Pejgamberi i All-llahut Subhanehu ve Te'ala, përmallohet për ty, kurse faktikisht ti edhe atë ditë kur cenohet nderi i Pejgamberit të All-llahut Subhanehu ve Te'ala, ti nuk brengosesh dhe dy fjalë për Pejgamberin ske...
18/05/2008 13:13

Imam Buhariu & Imam Muslimi

Imam Buhariu & Imam Muslimi Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm All-llahut subhanehu ue teala, Dhuruesit të gjitha të mirave, paqa dhe mëshira e Tij qoftë mbi të Dërguarin e Tij, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata që e pasojnë në mënyrën më të mirë. Prej begative më të mëdha...
18/05/2008 13:03

Vlera e Sahabëve, All-llahu qoftë i Kënaqur me ta!

  Vlera e Sahabëve, All-llahu qoftë i Kënaqur me ta! Elhamdulilah, të gjitha falënderimet janë vetëm për All-llahun [subhanehu ve teala] ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi Pejgamberin tonë, pas të cilit nuk ka tjetër të dërguar, [sal-lallahu alejhi ve sel-lem]. Gjëja e parë pas...
18/05/2008 13:02

Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij .

Pejgamberi i All-llahut qan për ummetin e tij . Vëlla i dashur muslimanë, Pejgamberi i All-llahut Subhanehu ve Te'ala, përmallohet për ty, kurse faktikisht ti edhe atë ditë kur cenohet nderi i Pejgamberit të All-llahut Subhanehu ve Te'ala, ti nuk brengosesh dhe dy fjalë për Pejgamberin ske guxim...