prova 9

18/05/2008 12:51

Mbi fikhun e agjërimit

  Mbi fikhun e agjërimit     “Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani. Kurani është udhërrëfyes për mbarë njerëzimin, sqarues i të drejtës nga e kota, Furkan, dritë, parim që nëpërmjet të cilit dallohet e vërteta nga  gënjeshtra. Kush do që prezanton (mëson, din, për)...
18/05/2008 12:46

Pasqyrë e përgjithshme rreth shkencës së Fikhut

Pasqyrë e përgjithshme rreth shkencës së Fikhut       . Përkufizimi i Fikhut Në kuptimin gjuhësor "فقه" "Fikh” do të thotë - " فهم" “njohje”, ”kuptim”. Me këtë domethënie është përdorur edhe në ajetin ku Musai alejhi selam i bën lutje Allahut të Lartësuar:...
18/05/2008 12:41

Disa çështje të martesës

Disa çështje të martesës ...
18/05/2008 12:37

Disa rregulla të ditës së xhuma

  Disa rregulla të ditës së xhuma     1. Leximi i sures Sexhdeh dhe Insan në namazin (farzin) e sabahut të ditës së xhuma. Transmetohet nga Ebu Hurejra se ka thënë: “I Dërguari i Allahut në sabahun e ditës së xhuma lexonte suret  Sexhde dhe Insan” (Transmeton...