prova 7

18/05/2008 20:19

Rregulla të hollësishme mbi Akiden e Ehli-Sunetit

    Rregulla të hollësishme mbi Akiden e Ehli-Sunetit 1. AKIDEJA NË EMRAT DHE CILËSITË E ALLAHUT Pohimi i çdo gjëje që Allahu e ka pohuar për Veten e Tij, apo e ka pohuar për Te i Dërguari i Tij, sal-allahu alejhi ve sel-lem, si dhe mohimi i çdo gjëje që Allahu e ka mohuar nga Vetja e...
18/05/2008 20:16

Njësimi i All-llahut me emrat e bukur dhe atributët e Tija të larta

Njësimi i All-llahut me emrat e bukur dhe atributët e Tija të larta Vërtetësia e emrave dhe atributëve të All-llahut argumentohet me Kur'an, sunet dhe logjikë. Së pari: Nga Kur'ani All-llahu (subhanehu ve teala) thotë: "All-llahu ka emrat më të mirë, andaj Atë thirreni me ata e hiquni nga ata që...
18/05/2008 20:08

Veprat që të nxjerrin nga feja islame

Veprat që të nxjerrin nga feja islame الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد Dije o musliman se Allahu xh.sh. i ka obliguar të gjithë robërit e Tij që të hyjnë në islam dhe të kapën për të. Të ruhen prej asaj që e kundershton Atë. E dërgoi...
18/05/2008 20:05

Shenjat e Besimit te dobet dhe si ta forcojme ate?

Shenjat e Besimit te dobet dhe si ta forcojme ate? Shenjat e besimit të dobët:- Bërja e gjynaheve dhe mosndjenja e keqardhjes për to. - Forcimi i zemrës dhe mosndjenja dëshirës për të lexuar Kur’an. - Mosvullneti dhe dembelia për punë të mira, p.sh. vonesa në namaz. - Lënia pas dore e...
18/05/2008 20:01

Katër Bazat nga Sheikh ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Wahab

  Katër Bazat nga Sheikh ul-Islam Muhamed ibn Abdul-Wahab Me Emrin e Allahut i Gjithëmëshirëshmi, Mëshirëdhuruesi.   Lus Allahun, Dhuruesin më të begatë, Zotin e arshit madhështor, të të marrë si wali në këtë botë dhe në ahiret dhe të të bekojë kudo që të jesh. Të të bëjë nga ata që...