prova 4

20/05/2008 11:32

Gjërat që nuk e prishin agjërimin

  Gjërat që  nuk e prishin agjërimin   Është e lejuar për agjëruesin, që ka kryer marrëdhënie seksuale, të lahet edhe pas përfundimit të kohës së syfyrit. Nëse një gruaje i ndërpriten menstruacionet para agimit, atëherë ajo mund të agjërojë edhe nëse nuk ka marrë ende gusul, kur koha...
20/05/2008 11:29

Shtatë gjëra që e prishin agjërimin

  Shtatë gjëra që e prishin agjërimin   Kryerja ose konsumimi i ndonjërës nga ato që e prish agjërimin, për shkak të harresës, pakujdesisë ose detyrimit me forcë, nuk e prish agjërimin, sepse Allahu ka thënë: “Allahu nuk e obligon asnjë njeri përtej mundësisë së tij.” Bekare, 286. “Ai që...
20/05/2008 11:27

Mbi fikhun e agjërimit

  Mbi fikhun e agjërimit “Muaji i Ramazanit në të cilin është zbritur Kurani. Kurani është udhërrëfyes për mbarë njerëzimin, sqarues i të drejtës nga e kota, Furkan, dritë, parim që nëpërmjet të cilit dallohet e vërteta nga  gënjeshtra. Kush do që prezanton (mëson, din, për) këtë muaj të...